Thiết kế đồ họa và những nguyên tắc cơ bản

Trong việc thiết kế đồ họa, những nguyên tắc cơ bản chính là yếu tố quan trọng và xuyên suốt trong quá trình thực hiện một tác phẩm đồ họa. Nắm vững các nguyên tắc cơ bản sẽ giúp người thiết kế đồ họa có những tư duy liên kết chặt chẽ. Các nguyên tắc … Read more